งานพัฒนาอาจารย์และบุคลากรมืออาชีพ
PROFESSIONAL LECTURER AND PERSONNEL DEVELOPMENT OFFICE
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
7.เกี่ยวกับเรา(โครงสร้างของงานพัฒนาอาจารย์)
ผู้บริหารและบุคลากร
หน้าแรก | เกี่ยวกับเรา | ผู้บริหารและบุคลากร