งานพัฒนาอาจารย์และบุคลากรมืออาชีพ
PROFESSIONAL LECTURER AND PERSONNEL DEVELOPMENT OFFICE
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
4.เกี่ยวกับเรา
ประวัติความเป็นมา
หน้าแรก | เกี่ยวกับเรา | ประวัติ
           เป็นหน่วยงานที่มุ่งพัฒนาศักยภาพบุคลากรของมหาวิทยาลัยสู่สากลโดย เริ่มต้นจากงานพัฒนาอาจารย์ภายใต้โครงสร้างการบริหารงานของสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ซึ่งมีพันธกิจในการพัฒนาและส่งเสริมการจัดการเรียนการสอน การบริการวิชาการ ศักยภาพคณาจารย์และบุคลากรตามสมรรถนะ ต่อมาในเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2559มหาวิทยาลัยฯมีนโยบายจัดตั้งศูนย์พัฒนาอาจารย์และบุคลากรและมืออาชีพขึ้น เพื่อส่งเสริมพัฒนาศักยภาพของอาจารย์และบุคลากรให้มีคุณภาพมาตรฐานระดับสากลและนำไปสู่การพัฒนาตามเส้นทางอาชีพของตน