งานพัฒนาอาจารย์และบุคลากรมืออาชีพ
PROFESSIONAL LECTURER AND PERSONNEL DEVELOPMENT OFFICE
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ


หน้าแรก | โครงการฝึกอบรม | โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ


รางวัลและความสำเร็จ8
โครงการอบรมที่ผ่านมา
โครงการฝึกอบรม
587
วันที่ 17 สิงหาคม 2564
รางวัลและความสำเร็จ14
603
วันที่ 1 มกราคม 2513
รางวัลและความสำเร็จ10
548
วันที่ 1 มกราคม 2513