งานพัฒนาอาจารย์และบุคลากรมืออาชีพ
PROFESSIONAL LECTURER AND PERSONNEL DEVELOPMENT OFFICE
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ


หน้าแรก | โครงการฝึกอบรม | โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ


รางวัลและความสำเร็จ14
โครงการอบรมที่ผ่านมา
โครงการฝึกอบรม
1002
วันที่ 17 สิงหาคม 2564
รางวัลและความสำเร็จ14
1015
วันที่ 1 มกราคม 2513
รางวัลและความสำเร็จ10
960
วันที่ 1 มกราคม 2513