งานพัฒนาอาจารย์และบุคลากรมืออาชีพ
PROFESSIONAL LECTURER AND PERSONNEL DEVELOPMENT OFFICE
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ


หน้าแรก | โครงการฝึกอบรม | โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ


รางวัลและความสำเร็จ1
โครงการอบรมที่ผ่านมา
โครงการฝึกอบรม
788
วันที่ 17 สิงหาคม 2564
รางวัลและความสำเร็จ14
804
วันที่ 1 มกราคม 2513
รางวัลและความสำเร็จ10
754
วันที่ 1 มกราคม 2513