งานพัฒนาอาจารย์และบุคลากรมืออาชีพ
PROFESSIONAL LECTURER AND PERSONNEL DEVELOPMENT OFFICE
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
5.เกี่ยวกับเรา(บรัชญา)
ปรัชญา / วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
หน้าแรก | เกี่ยวกับเรา | ปรัชญา / วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ปรัชญา
ส่งเสริม พัฒนา รักษามาตรฐาน
วิสัยทัศน์
มุ่งพัฒนาศักยภาพบุคลากรของมหาวิทยาลัยสู่สากล
พันธกิจ
ส่งเสริม พัฒนาศักยภาพของอาจารย์และบุคลากรได้คุณภาพมาตรฐานระดับสากล และนำไปสู่การพัฒนาตามเส้นทางอาชีพของตน